Το νεοαγγειακό γλαύκωμα δημιουργείται λόγω ανάπτυξης νέων παθολογικών αγγείων στην περιοχή του προσθίου θαλάμου, που εμποδίζουν την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού του ματιού. Στον πρόσθιο θάλαμο ρέει το υδατοειδές υγρό που ρυθμίζει την ενδοφθάλμια πίεση του ματιού. Η υψηλή ενδοφθάλμια πίεση είναι μεγάλος προδιαθεσικός παράγοντας για ανάπτυξη γλαυκώματος.

Η νεοαγγείωση που παρατηρείται στην περιοχή του προσθίου θαλάμου δημιουργείται λόγω ισχαιμίας και υποξίας (κακής οξυγόνωσης). Ο οφθαλμός σαν απάντηση στη μειωμένη οξυγόνωση εκλύει αγγειογενετικούς παράγοντες (VEGF), με αποτέλεσμα να αναδιαμορφώνεται η εξωκυττάρια επιφάνεια των κυττάρων και να δημιουργούνται νέα αδύναμα παθολογικά αγγεία, τα οποία είτε αιμορραγούν, είτε εμποδίζουν την αποχέτευση του υδατοειδούς υγρού.

νεοαγγειακο γλαυκωμα θεραπεια

Νεοαγγειακό γλαύκωμα