Η τονομέτρηση είναι η διαγνωστική εξέταση κατά την οποία μετράται η ενδοφθάλμια πίεση. Η μέτρηση βασίζεται στην επιπέδωση μικρής περιοχής του κερατοειδή.

Η τονομέτρηση μπορεί να γίνει χωρίς επαφή (τονόμετρα αέρος), με στιγμιαία επαφή χωρίς τη χρήση αναισθητικού (τονόμετρα με ακίδα rebound) και με επαφή (τονόμετρα επιπέδωσης Goldmann).